Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP (B2C)

Artikel 1 - Definities
PETIT PUK BV, gevestigd te Heemstede, KvK-nummer 82410666, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
Partijen zijn verkoper en koper tezamen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen.


Artikel 3 - Betaling
De volledige koopprijs wordt altijd direct in de webshop betaald. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval ontvangt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in verzuim. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Blijft de koper in gebreke, dan gaat de verkoper over tot invordering. De aan die invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien de koper weigert mee te werken aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper, blijft hij verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.


Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.
De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.


Artikel 5 - Herroepingsrecht

In overeenstemming met de Europese wetgeving heeft de klant het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen, de bestelling te annuleren en terug te sturen. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend met betrekking tot bepaalde contracten, met name

- contracten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant of duidelijk op maat zijn gemaakt;

- overeenkomsten voor de levering van goederen die na levering door de Klant zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet mogen worden teruggezonden;

- overeenkomsten tot levering van goederen die na levering en door hun aard op zodanige wijze met andere artikelen worden gecombineerd dat zij er niet meer van kunnen worden gescheiden.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste partij of het laatste artikel fysiek in bezit neemt.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant aan de verkoper het volgende meedelen

- zijn naam, postadres en, indien beschikbaar, zijn telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres;

- zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijk geformuleerde verklaring (bijvoorbeeld in de vorm van een per e-mail verzonden brief, waarin de bovengenoemde informatie wordt verstrekt)

Opdat de herroepingstermijn van veertien dagen in acht wordt genomen, volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn verzendt. In alle gevallen rust de bewijslast hiervoor op de Klant.

Wanneer de klant de overeenkomst herroept, vergoedt de verkoper alle van de klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door de verkoper aangeboden goedkopere standaardlevering), onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de verkoper door de klant op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De verkoper verricht de terugbetaling volgens hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. Met het uitdrukkelijke akkoord van de klant kan een andere methode worden gebruikt. In ieder geval mag deze terugbetaling geen kosten voor de klant met zich meebrengen.

De Klant wordt eraan herinnerd dat hij, in geval van terugtrekking na gebruik van het (de) artikel(en), aansprakelijk is voor de waardevermindering van het (de) artikel(en) die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het (de) artikel(en) te controleren. Volgens de Europese Commissie komt een dergelijke behandeling overeen met het gedrag van een klant in een winkel ten aanzien van de daar te koop aangeboden artikelen.

Wanneer de klant een overeenkomst herroept, moet hij het goed onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen per e-mail aan de aangegeven ontvanger heeft meegedeeld, aan de verkoper terugzenden. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de Klant de bestelde artikelen binnen de termijn van veertien dagen terugstuurt.

Wanneer de Klant het contract herroept, draagt hij de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het artikel. Indien de klant niet in staat is het pakket zelf terug te sturen, kan de verkoper op verzoek van de klant een vervoerder inschakelen. In dat geval draagt de Klant de kosten van de terugzending.

Kosten van terugzending, onder voorbehoud van prijswijzigingen van de vervoerder, hieronder indicatieve prijs:

Eenpersoonsbed: €65 per bed.
Eenpersoonsbed met lade: €130 per bed
Huisbed: €65 per bed.
Tweepersoons huisbed: €130 per bed.
Huisbed met lade: €130 per bed.
Mezzanine bed: €65 per bed.
Stapelbed: €65 per bed.
Stapelbed met lade: €130 per bed.
Tipi bed: €65 per bed.
Matras: €15 per matras (retour in originele vorm en verpakking).
Decoratie: €10 per item.


Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de verkoper de koper hierover tevoren schriftelijk inlichten.
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen zal verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 - Levering en risico-overgang
Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper op koper.


Artikel 8 - Onderzoek en klachten
De koper is verplicht het geleverde op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
Klachten over schade, tekorten of vermissing van geleverde goederen dienen binnen 10 werkdagen na de dag van levering van de goederen schriftelijk bij verkoper te worden ingediend.
Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt verklaard, heeft de verkoper het recht om hetzij te herstellen of opnieuw te leveren, hetzij van levering af te zien en de koper voor dat gedeelte van de koopprijs een creditnota te zenden.
Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen de verkoper niet worden tegengeworpen.
Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren.
Na verwerking van de goederen door de koper worden geen klachten meer aanvaard.


Artikel 9 - Monsters en modellen
Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.
Bij overeenkomsten betreffende onroerende zaken wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


Artikel 10 - Levering
De levering geschiedt "af fabriek/winkel/magazijn". Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van de koper.
Indien de goederen worden geleverd, is de verkoper gerechtigd eventuele leveringskosten in rekening te brengen.
Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.
Een door de verkoper opgegeven levertijd is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
De verkoper is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Bij levering in gedeelten is de verkoper gerechtigd deze gedeelten afzonderlijk te factureren.


Artikel 11 - Overmacht
Indien de verkoper door overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, is hij niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval elke omstandigheid waarmee de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet kan worden verlangd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, staking, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, hun contractuele verplichtingen jegens de verkoper niet nakomen, tenzij de verkoper daarvan een verwijt kan worden gemaakt.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor de verkoper zijn verplichtingen jegens de koper niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen geschieden bij aangetekende brief.


Artikel 12 - Overdracht van rechten
De rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een goederenrechtelijke bepaling als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
De bij de verkoper aanwezige goederen en de geleverde goederen en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele overeengekomen prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud inroepen en de goederen terugnemen.
Als de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft de verkoper het recht het werk op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is betaald. Dan is er sprake van schuldeisersverzuim. In dat geval kan een te late levering niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
De verkoper is niet bevoegd de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Indien de goederen nog niet zijn geleverd, maar het overeengekomen voorschot of de prijs niet conform de overeenkomst is betaald, heeft de verkoper het recht van retentie. In dat geval wordt de zaak pas geleverd nadat de koper volledig en conform de overeenkomst heeft betaald.
In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten is niet uitgesloten.


Artikel 15 - Klachtenplicht
De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld aan de verkoper te melden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is, is de verkoper verplicht de zaak te herstellen en eventueel te vervangen.


Artikel 16 - Garanties
Indien garanties in de overeenkomst zijn opgenomen, geldt het volgende. De verkoper garandeert dat het verkochte beantwoordt aan de overeenkomst, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper ervan wil maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door de koper.
De bedoelde garantie strekt ertoe een zodanige risicoverdeling tussen verkoper en koper tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van de verkoper komen en dat de verkoper zich voor een inbreuk op een garantie nimmer op die garantie kan beroepen. artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook indien de inbreuk aan de koper bekend was of door het instellen van een onderzoek bekend had kunnen zijn.
Voornoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien - zonder toestemming - de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of het gekochte hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
Indien de door de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de door die producent verstrekte garantie.


Artikel 17 - Intellectuele eigendom
PETIT PUK BV behoudt alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De klant mag deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PETIT PUK BV kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of anderszins gebruiken.

Artikel 18 - Wijziging algemene voorwaarden
PETIT PUK BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Kleine wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.
Belangrijke inhoudelijke wijzigingen zal PETIT PUK BV zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

Artikel 19 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar PETIT PUK BV gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.