Privacybeleid

PRIVACYBELEIDPETIT PUK BV respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het blijven bezoeken van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere tracking systemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben voorzien.De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die geldt bij het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 - Definities

Website (hierna: "Website") PETIT PUK BV.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): PETIT PUK BV, gevestigd te Heemsteedse Dreef 142, 2102KR HEEMSTEDE, Nederland, KvK-nummer: 82410666 .


Artikel 2 - Toegang tot de websiteDe toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.Artikel 3 - Inhoud van de websiteAlle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (geanimeerde) beelden, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, is strikt verboden. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk optreedt tegen elke inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

Artikel 4 - Beheer van de websiteMet het oog op een goed beheer van de site kan de beheerder te allen tijde

de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, beperken of weigeren
alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
de website tijdelijk niet beschikbaar stellen om updates uit te voeren.


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, verstoringen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten ervan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen
wegens het gebruik van de website of de via internet toegankelijke diensten
wegens schending van de voorwaarden van dit privacybeleid
De controller is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijden als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van latere (juridische) stappen tegen de controller.
Indien de verantwoordelijke voor de verwerking betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u (terug) te vorderen.


Artikel 6 - Verzamelen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door PETIT PUK BV .
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk door de verzamelaar gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via petitpuk@gmail.com.
Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.
Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn verlengd worden tot twee maanden.


Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

In geval van overtreding van enige wet of verordening, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van deze autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
Indien informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter ervan aangeven.


Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: petitpuk@gmail.com.
Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.


Artikel 10 - Bewaring van gegevensDe verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard gedurende de door de wet bepaalde duur.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waardoor u bij een bezoek aan onze website als bezoeker wordt herkend. Het stelt ons in staat ons aan te passen aan uw behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken gaat u akkoord met het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming geldt voor een periode van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.

- Anonieme analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Zo kunnen wij onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

Specifiek gebruiken wij de volgende cookies op onze website:
Geen andere cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq


Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij elk aangeboden product op onze website.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de verzamelaar gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd als er een geschil ontstaat over deze voorwaarden, behalve als een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: customercare@petitpuk.com